Algemene Voorwaarden

Simply Italian Kitchen is gevestigd te Orionstraat 14, Alphen aan den Rijn. Simply Italian Kitchen is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 69114765
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@simplyitaliankitchen.nl.

Simply Italian Kitchen stelt voorop dat de koks werkzaam onder de noemer van Simply Italian Kitchen ten allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening en haar producten te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop.

 

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met Simply Italian Kitchen een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.

 • Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen Simply Italian Kitchen en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten of producten, welke worden aangeboden op simplyitaliankitchen.nl, uitgevoerd door Simply Italian Kitchen.

 • Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Simply Italian Kitchen, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).

 • Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

 

Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en Simply Italian Kitchen.

 • De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

 • Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 Artikel 3: Offertes en prijzen

 • Simply Italian Kitchen maakt gebruik van een vaste prijsstelling, tarieven zijn te vinden op de website en op aanvraag.
 • Persoonlijke offertes uitgegeven door Simply Italian Kitchen zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.

 • Simply Italian Kitchen zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

 • Alle prijzen vermeld op de website en in de offertes zijn exclusief btw.

 • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Annuleringen

 • Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.

 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 dagen voorafgaand aan uw gelegenheid. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan Simply Italian Kitchen zullen geretourneerd worden.

 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten, ten bedrage van 9,5% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

 • Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, eerste voorbereiding, e.d., van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

 • Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 75% van de totale factuursom.
  Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 100% van de totale factuursom.

‚Äč

Uitsluiting:

 • Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.

   

Artikel 5: Correcties op groepsgrootte

 • Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.

 • Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.

 • Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.

 • Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

   

Artikel 6: Betaling

 • Simply Italian Kitchen zijn gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 10 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.

 • Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.

 • Opdrachtgever is gehouden facturen van Simply Italian Kitchen te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 • Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Simply Italian Kitchen, geaccepteerd als haar kosten.

   

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Simply Italian Kitchen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

  1. overmacht, zoals omschreven in artikel 9;

  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;.

 • Simply Italian Kitchen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Simply Italian Kitchen in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Simply Italian Kitchen.

 • Simply Italian Kitchen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Simply Italian Kitchen.

 • Simply Italian Kitchen is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

   

Artikel 8: Ontbinding

 • Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft Simply Italian Kitchen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat Simply Italian Kitchen tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 9: Overmacht

 • In geval van overmacht heeft Simply Italian Kitchen het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.

 • Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

 • Brand of ongevallen.

 • Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.

 • Niet goed functioneren van apparatuur.

 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

 • Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.

 • Oorlog of dreigende oorlog.

 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen..

 

Artikel 10: Diensten op locatie

 • Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.

 • Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

   

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

 • Simply Italian Kitchen is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant.

 • Simply Italian Kitchen ziet er op toe dat conform de op de website aangeboden producten en diensten naar behoren worden geleverd, eindproducten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen op de website.